Liên Hệ

Võ Sư: Trịnh Văn Sơn
Chủ nhiệm Võ đường Mai Sơn Lâm
ĐT     : 0983.966.104

Võ sư : Nguyễn Tất Thắng
Phó chủ nhiệm võ đường Mai Sơn Lâm


Email : maisonlamhanoi@gmail.com
Gửi Tin nhắn